Potrebujete pomoc ? +421 948 727 828

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné podmienky
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcimkupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode predávajúceho na internetovej stránke www.brzdi.sk.
  2. Predávajúcim je elektronický obchod DobreBrzdy.sk prevádzkovaný spoločnosťou ENGINE s.r.o., Budatínska 13, 85105 Bratislava, IČO: 35 823 950, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 25279/B, DIČ: 2020215461 (ďalej len "predávajúci").
  3. Kontaktné údaje predávajúceho sú:
   • e-mail: info@brzdi.sk
   • telefón: +421 948 727 828
   • číslo účtu IBAN: SK3183300000002100614463
  4. Kupujúcim je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odošle objednávku spracovanú elektronickým systémom obchodu (ďalej len „kupujúci"). Pod objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár v elektronickom obchode www.brzdi.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu, celkovú cenu objednávky, prípadne iné údaje, alebo e-mail odoslaný kupujúcim predávajúcemu s podrobným popisom tovaru, ktorý bude predmetom kúpnej zmluvy.
  5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Na základe objednávky v elektronickom obchode predávajúci dodá tovar kupujúcemu.
  6. Zoznam tovaru v akejkoľvek časti elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru, a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená po spracovaní objednávky od kupujúceho. Kupujúci a predávajúci sa môžu prostredníctvom e-mailových správ dohodnúť na dodaní tovaru, ktorý nie je uvedený v elektronickom katalógu www.brzdi.sk.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy vo forme objednávky odoslanej kupujúcim, t.j. vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu.
  2. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o akceptovaní objednávky a o overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim (ďalej len "potvrdenie objednávky"). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  3. Záväzné potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, vrátane ceny prepravy tovaru, prípadne iné údaje.
  4. Kupujúci môže oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno, adresu, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky v limite 24h predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenia objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne, zabaliť ho a odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi. Predávajúci ma právo na riadne zaplatenú kúpnu cenu.
  2. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a na mieste dohodnutom v potvrdení objednávky.
 4. Dodacie podmienky
  1. Tovar je predávaný podľa popisov, katalógov, nákresov a pod. uvedených v elektronickom obchode predávajúceho. Dodaný tovar má dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 1 mesiac pred dátumom spotreby. V prípade kratšej doby trvanlivosti kontaktuje pred dodaním predávajúci telefonicky alebo e-mailom kupujúceho a tovar dodá až po súhlase kupujúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednaný tovar kupujúcemu dodať v lehote do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. Celková dodacia lehota kupujúcemu by nemala presiahnuť 30 dní od potvrdenia objednávky. Predávajúci uvedie predpokladanú dobu dodania tovaru v potvrdení objednávky. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru, alebo v prípade dlhšej predpokladanej dodacej lehoty ako 30 dní je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Kupujúci môže v takom prípade zrušiť objednávku alebo jej časť, týkajúcu sa predmetného tovaru a predávajúci mu vráti kúpnu cenu alebo jej časť.
  3. Predávajúcim predpokladané dodacie lehoty pre jednotlivé druhy tovarov:
   • Do 7 dní: bežný spotrebný tovar (chémia, mazivá, autokozmetika)
   • Do 14 dní: väčšina náhradných dielov (brzdové komponenty EBC Brakes, doplnky)
   • Do 14 - 30 dní: brzdové komponenty a spojkové sady BDP, diely na objednávku, neštandardné objednávky atď.
   • Do 20 - 60 dní: objednávky od zahraničných dodávateľov (špeciálne diely, performance a pod.)
   • Náklady na poštovné, balné, prípadne dobierku hradí kupujúci. Všetky objednávky, ktoré si kupujúci želá doručiť na ním určené miesto, sú expedované ako Poistené zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo ako Expres Kuriér Slovenskej pošty, a.s. Náklady na zabalenie a odoslanie tovaru sa kupujúcemu zobrazia v poslednom kroku elektronického formulára (objednávky). Vzhľadom na vyššiu váhu brzdových kotúčov a spojkových sád sú náklady na poštovné a balné iba orientačné, presná suma bude kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky.
  4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, popisoch, prospektoch umiestnených v elektronickom obchode predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
  5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri osobnom odbere si miesto a čas dodania tovaru dohodnú zmluvné strany telefonicky alebo e-mailom.
  6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
  7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala splnomocnená osoba. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Pri osobnom odbere potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru, že nie je poškodený a je v súlade s potvrdením objednávky.
  9. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia
  10. Kupujúci berie na vedomie, že použitie a montáž niektorých tovarov vyžaduje odbornú spôsobilosť a je potrebné, aby ju vykonal odborník, vyškolený mechanik alebo autoservis. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu tovaru, vozidla alebo strate záruky.
 5. Kúpna cena a vlastnícke právo
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom finančnej služby PayPal, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platbou prostredníctvom platobnej karty v systéme elektronického obchodu predávajúceho. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny je uvedený v potvrdení objednávky.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o prípadnej zmene kúpnej ceny v období od odoslania objednávky kupujúcim po dodanie tovaru dodávateľom alebo výrobcom predávajúcemu.
  3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  4. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
  5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 6. Reklamačný poriadok
  1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
  3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Uplatniť si nároky z vád zistených pri prehliadke tovaru môže kupujúci za predpokladu, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu po dohode s predávajúcim tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady a písomne uvedie druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
  5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
  6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  7. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
  8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
   • nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, príslušenstva a pod.,
   • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
   • uplynutím záručnej doby tovaru,
   • akýmkoľvek poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo neoprávnenou osobou,
   • používaním a skladovaním tovaru v nevhodných podmienkach,
   • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
   • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
   • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
   • ak výrobca neposkytuje alebo v určitých prípadoch vylučuje uplatnenie záruky, takéto prípadu budú posudzované individuálne
  9. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom pošty alebo e-mailu.
  10. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne tovary stanovená záručná doba alebo dátum spotreby inak. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru.
  11. Výrobky určené na použitie v motoristickom športe, uzatvorených akciách a podujatiach nesmú byť používané, podľa platných právnych predpisov, v bežnej premávke na pozemných komunikáciách v SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na niektoré produkty, napr. závodné alebo výkonové diely a pod., sa záruka nevzťahuje.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal akékoľvek závažné zmeny znemožňujúce plnenie kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
  2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa").
   Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, v súlade s § 12 ods. 5c nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru na objednávku. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, resp. výmenu tovaru nie je dotknuté v prípade zaslania nesprávnych dielov predávajúcim.
  3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom a nepoškodenom obale vo forme poistenej zásielky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa vo výrobcom zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
  6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v potvrdení objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotou jeho opotrebenia v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
  7. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v predchádzajúcich bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Kupujúci týmto udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním svojich osobných údajov Predávajúcim. Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia Kupujúceho pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, doručenie objednaného tovaru a fakturácia. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. je prevádzkovateľom Predávajúci a dotknutou osobou Kupujúci. Rozsah spracúvaných a uchovávaných údajov: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúci je v prípade odvolania súhlasu povinný osobné údaje zlikvidovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomného odvolania súhlasu predávajúcemu.
  2. Kupujúci má právo aktualizovať svoje osobné údaje priamo v elektronickom obchode www.brzdi.sk, v zákazníckej sekcii pre registrovaných užívateľov.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením oznamu na internetovej stránke elektronického obchodu www.brzdi.sk.
  4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, ak nie je uvedené inak.
  5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahuje platná legislatíva Slovenskej republiky, menovite najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákonov č. 22/2004, 128/2002, 284/2002, 108/2000 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.